TimTim

سایت خبر خوان

آن شرلی با یک e و مو های قرمزش

دوشنبه 12 آذر 97 | 08:01 - virgool.io - 61
بعضی از فیلم ها زندگی کردن رو به انسان می آموزه از هر انگیزه ای قویتره...

بعضی از فیلم ها زندگی کردن رو به انسان می آموزه از هر انگیزه ای قویتره و آدم را وادار به آرزو میکنند، فیلم های ام استند که آدم را غمگین میکنند و چند لحظه ای بخاطر آن فیلم ناراحتیم، بعضی ها هیجانی اند بعضی فکر و یا جنائی اند.

اما آن شرلی با مو های قرمز آدم رو وادار به آرزوی گذشته میکند گذشته ای که امکان بازگشتش نیست با محبت لطیفی که آن بروز میدهد گرمایش را هنگام خندیدنش حس میکنم دوست دارم دوباره تاریخ را تجربه کنم و تمام سبک های فیلم را به چالش میکشد. قرق در لحظه های پاک و حس و هوای دریای طلایی ام که ریختن دانه ی اشکی مانند چکیدن شبنم صبح هنگام از روی برگ درختان تازه بهار مرا در بخش دیگری از زندگی میکشاند زندگی که میگوید تو نمیتوانی همیشه شاد باشی یعنی اگر شاد باشی مشکلی است پس تورا به چالش میکشم انگار طبعیت و شرلی باهم رفیقن و کسانی هستند که به دوستی شرلی و طبعیت حسودی میکنند و شرلی برای حفظ رفیقش هرکاری را انجام میدهد هر کاری...

آن شرلی با یک e و مو های قرمزش